Panorama 360

KODEKS ETYCZNY

Ligwan Sp. z o.o. działa i rozważa współpracę tylko z dostawcami, którzy działają w sposób etyczny, z poszanowaniem praw ludzi i tym samym respektują następujące zasady:

 

Dyskryminacja

Każdy pracownik ma prawo do uczciwego traktowania, niezależnie od stanowiska i rangi w strukturach firmy. Takie same zasady obowiązują w relacjach z osobami niezatrudnionymi w firmie.

Pracownikom nie wolno dyskryminować osób ze wzglądu na ich wiek, płeć, rasę, narodowość, religię,

niepełnosprawność, pochodzenie, stan cywilny. Nie wolno werbalnie, fizycznie lub w jakikolwiek inny sposób szykanować współpracowników i innych osoby, dopuszczać się molestowania seksualnego oraz mobbingu wobec innych osób, świadomie rozpowszechniać fałszywych informacji lub plotek o współpracownikach lub innych osobach.

 

Otwartość i komunikacja

Dostawca dba, aby wszyscy pracownicy i współpracownicy komunikowali się ze sobą otwarcie i z

szacunkiem. Każdy pracownik ma prawo zgłaszać swoje uwagi przełożonemu.

Oczekuje się aby pracownicy byli uczciwi nie tylko wobec siebie ale także wobec klientów, dostawców i pracodawcy.

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest wypłacane pracownikom zgodnie z przepisami prawa pracy.

 

Dzieci i nieletni pracownicy

Dostawca nie zatrudnia i nie wspiera wykorzystywanie pracy nieletnich z wykluczeniem programów

szkoleniowych, praktyk dla uczniów i studentów. Minimalny wiek zatrudnienia wynosi 16 lat.

Pracownicy poniżej 18 roku życia nie mogą wykonywać pracy niebezpiecznej.

 

Konkurencja i działania antymonopolowe

Dostawca popiera konkurencję jakościową i cenową, działa w sposób otwarty i uczciwy. Przestrzega prawa antymonopolowego i norm dotyczących uczciwej konkurencji. Wymaga od swoich pracowników, aby ich postępowanie spełniało następujące warunki:

a) dane dotyczące konkurencyjnej oferty nigdy nie powinny być omawiane ze stroną konkurującą;

b) zabronione jest ograniczanie wolnej konkurencji przez ustalanie ze stroną konkurującą wysokości

cen, podziału rynków zbytu itp.;

c) nie wolno nakłaniać Klienta do zakupu produktów lub usług, które nie odpowiadają jego potrzebom;

e) pracownicy Ligwan Sp. z o.o. zobowiązani są udzielać Klientom ścisłych i zgodnych z prawdą informacji oraz uczciwie przedstawiać jakość, funkcje i dostępność oferowanych produktów.

 

Korupcja i przekupstwo

Podstawą relacji z partnerami biznesowymi, urzędnikami i innymi osobami są osiągnięcia, wiarygodność oraz jakość produktów i usług. Pracownikom i współpracownikom firmy nigdy nie wolno

wpływać na osoby decyzyjne poprzez niezgodne z prawem finansowanie, przekazywanie prezentów

lub wyświadczenie przysług.

Pracownicy nie mogą oferować ani wręczać jakiejkolwiek korzyści finansowej, rzeczowej lub innej, a także zabiegać o okazje do oferty jakiejkolwiek łapówki lub innych zachowań zachęcających potencjalnych partnerów do niej, przyjmować jakiegokolwiek rodzaju łapówki lub innej zachęty, przyjmować prezentów lub innych korzyści, osobiście lub poprzez bliskich, jeśli maja one na celu spowodować uzyskanie korzyści związanych z jego zawodowa działalnością dla firmy lub gdyby tworzyły wrażenie, że wpływają na relacje służbowe między organizacją a osoba obdarowującą, korumpować urzędników państwowych lub inne osoby, celem uzyskania przychylnej decyzji lub zdobycia poufnej informacji.

 

Darowizny i subwencje

Darowizny i subwencje mogą być przekazywane wyłącznie organizacjom upoważnionym do

otrzymywania takiego wsparcia (instytucje dobroczynne, organizacje niedochodowe, fundacje, etc.), a

wsparcie może być udzielane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto subwencje i darowizny

muszą zostać oficjalnie przyjęte przez daną organizację, muszą być uzasadnione i odpowiednio

udokumentowane ze wskazaniem celu i charakteru wspieranej działalności. Płatności nie mogą być

przekazywane do użytku osobistego lub na konta prywatne.

 

Konflikt interesów

O konflikcie interesów mówimy wtedy, gdy prywatny interes danej osoby może w jakikolwiek sposób

kolidować z interesami firmy. Sytuacje konfliktowe mogą mieć miejsce, gdy pracownik podejmuje

działania lub ma interesy, które mogą utrudniać mu wykonywanie pracy na rzecz firmy w sposób

obiektywny i efektywny.

Konflikt interesów może wystąpić również wówczas, gdy członek zarządu, pracownik albo ktoś z ich rodziny czerpie niestosowne korzyści osobiste w związku ze swoją pozycją w firmie.

Pracownicy dokładają starań, aby lojalnie wypełniać swoje obowiązki wobec firmy oraz nie szkodzić

dobremu imieniu firmy. Unikają sytuacji, które mogą doprowadzić do konfliktu interesów.

 

Wystąpienia publiczne

Pracownicy mogą być aktywni w organizacjach publicznych, stowarzyszeniach czy organizacjach

charytatywnych o ile te czynności nie mają negatywnego wpływu na ich pracę. Jeśli to zaangażowanie

jest w jakiś sposób związane z działalnością firmy, pracownik powinien uzyskać zgodę od przełożonego.

 

Poufność i ochrona danych

Dostawca przestrzega zasad zachowania poufności. Pracownicy zobowiązani są do nie ujawniania

informacji dotyczących partnerów biznesowych, działań marketingowych, produktów lub projektów.

Wszystkie informacje, dane osobowe dotyczące współpracowników, klientów i partnerów

biznesowych przechowywane w firmie traktowane są z najwyższą starannością i stosuje się wszystkie

niezbędne środki ich ochrony.

Każdy pracownik odpowiada za ochronę informacji jakie zostały mu powierzone.

 

Uczciwość wobec osób spoza firmy

Osoby spoza firmy, np. klientów, dostawców i konkurentów, należy traktować w sposób, w jaki sami

chcemy być traktowani. Należy powstrzymać się od nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub

obraźliwych wypowiedzi wobec osób trzecich.

Partnerzy traktowani są uczciwie, a podstawa służbowych relacji jest jakość produktów i usług

dostarczanych przez Dostawcę.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Dostawca kładzie nacisk aby zapewnić odpowiednie warunki pracy, zdrowie i bezpieczeństwo dla

wszystkich pracowników. Podejmuje niezbędne kroki w celu identyfikacji i zapobiegania potencjalnych

przyczyn zagrożeń występujących w środowisku pracy. Stale monitoruje środowisko pracy i podejmuje

działania dążące do minimalizacji ryzyka.

 

Środowisko

Dostawca angażuje się w ochronę środowiska poprzez minimalizowanie negatywnego wpływu na

środowisko swojej spółki.

Postępuje zgodnie z przepisami, zasadami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska

obowiązującymi w kraju prowadzonej działalności, jak również z procedurami i wewnętrznymi

przepisami w tej dziedzinie.

 

Prawa osób trzecich

Dostawca nie może naruszać praw osób trzecich (np. prace na nielegalnym oprogramowaniu,

sprzęcie lub technologii) przy produkcji komponentów dla Ligwan Sp. z o.o.

 

Kodeks etyczny przekazywany jest do wiadomości każdego dostawcy.

Firma oczekuje od swoich partnerów biznesowych uczciwego działania pozbawionego zamiarów i czynności związanych z łapówkarstwem i korupcją.

W przypadku naruszenia zasad Kodeksu Etycznego Ligwan Sp. z o.o. ma prawo wyciągnąć konsekwencje wobec swoich partnerów biznesowych. Rodzaj i wymiar sankcji będzie zależny od stopnia naruszenia Kodeksu, a także od rodzaju wzajemnych zobowiązań prawnych.