Panorama 360

Polityka Conflict Minerals

Polityka Conflict Minerals

P.P.H.U Ligwan Sp. J. oświadcza, że jako dostawca usług jest świadomy obowiązków wynikających z przepisów prawa i innych regulacji dotyczących stosowania minerałów pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami, a w szczególności wskazanych w artykule 1502. ustawy „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection” nakładającym na wszystkie firmy notowane na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych i ich Dostawców obowiązek sprawozdawczości przeprowadzania kontroli pochodzenia używanej cyny, tantalu, wolframu i złota (tzw. minerały 3TG).

 

Na prośbę naszych Klientów współpracujemy z naszymi bezpośrednimi Dostawcami w zakresie ustalenia pochodzenia minerałów 3TG i zbierania informacji o ich zgodności z obowiązującymi przepisami. W tym celu P.P.H.U Ligwan Sp. J. kieruje się wytycznymi OECD i stosuje szablon raportu według EICC-GeSI, aby udokumentować zgromadzone informacje.

 

P.P.H.U Ligwan Sp. J. wymaga, aby jego Dostawcy:

  1. Wprowadzili zasady dotyczące bezpiecznego pozyskiwania minerałów i wymagali tego samego od wszystkich podmiotów biorących udział w łańcuchu dostaw;
  2. Wprowadzili „procedury należytej staranności”, aby móc realizować te zasady;
  3. Pozyskiwali materiały od Dostawców przestrzegających zasad odpowiedzialności społecznej;
  4. Dostarczyli na żądanie P.P.H.U Ligwan Sp. J.  kompletną deklarację (w formacie EICC-GeSI), która poświadczy o bezkonfliktowości Dostawcy i udokumentuje źródła pochodzenia używanych minerałów 3TG, które Dostawca kupuje bezpośrednio lub pośrednio.