Panorama 360

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności użytkownika jest dla Ligwan Sp. z o.o.  wyjątkowo ważna i pragniemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego też sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Ligwan Sp. z o.o. ul. Witkacego 30, 33-300 Nowy Sącz dokłada wszelkich starań, aby dane klientów  przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach jest:

Ligwan Sp. z o.o. z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Witkacego 30, 

e-mail: biuro@ligwan.pl, tel. 18 44-44-555, NIP: 734-10-03-575REGON: 490209424, KRS: 0000 279677

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym weryfikacji wiarygodności płatniczej i rozliczenia umowy - na podstawie danych przez Ciebie dostarczonych lub danych z innych źródeł (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Biura Informacji Gospodarczej w każdym przypadku podstawą uzyskania informacji są przepisy regulujące funkcjonowanie poszczególnych baz informacji);
 2. niezbędności do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) polegających w szczególności na:
 1. realizacji obowiązków podatkowych (wystawianie i rozliczanie faktur oraz innych dokumentów księgowych);
 2. wykonaniu obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO (w tym w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej oraz udzielenia odpowiedzi);
 1. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci:
 1. marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług realizowanego w czasie wykonywania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku realizowania e-mail marketingu zostanie odebrana dodatkowa zgoda na źródło przekazu marketingowego;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawieranymi umowami (wykonaniem i rozliczeniem umowy, rozpatrywaniem reklamacji) czy związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami)
 3. udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania i oferty – zgłoszone przez formularz kontaktowy lub na adres e-mail pracownika (prowadzenia korespondencji mailowej);
 4. umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy niebędącymi stroną zawieranych umów zarówno na etapie ofertowym jak i w ramach wykonywania zawartych umów;
 5. weryfikacja tożsamości pracowników kontrahentów współpracujących ze Spółką np. kierowców odbierających nasze produkty lub odbierających produkty zamówione u naszego kontrahenta.

4. przetwarzanie danych na podstawie zgody (art.6 lit. a RODO) przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert, wykorzystanie Pani/Pana danych wizerunkowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów np. byśmy mogli z Panią/Panem zawrzeć umowę czy odpowiedzieć na zadane przez Panią/Pana pytanie.

Wyrażenie zgody jest zawsze w pełni dobrowolne – w szczególności gdy zbieramy zgodę na przesyłanie informacji handlowych pod formularzem kontaktowym, jej udzielenie nie jest warunkiem przesłania i otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Możemy także przetwarzać dane w innych celach – z zastrzeżeniem spełnienia w tym zakresie wszystkich wymogów przewidzianych przez przepisy prawa (w szczególności gdy mamy niezbędną podstawę prawną i spełnimy wobec Pani/Pana obowiązki informacyjne).

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez następujące okresy (są to maksymalne okresy przetwarzania danych):

 1. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń(wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami)w oparciu o tzw. uzasadniony interes lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.
 2. dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych – przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego, co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura;
 3. dane przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO – przez czas pozwalający na obronę przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych);
 4. dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami  - przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Spółki, jak i przysługujących Spółce;
 5. udzielania odpowiedzi na zadane drogą mailową pytania– do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
 6. umożliwienia kontaktu pomiędzy pracownikami stron umowy – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
 7. weryfikacja tożsamości pracowników - do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją np. wykonywaniem umowy;
 8. przesyłanie treści marketingowych i ofert handlowych do momentu wycofania zgody;
 9. dane wizerunkowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody;

 

Źródła pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych

Zazwyczaj będziemy pozyskiwać Pani/Pana dane bezpośrednio od Pani/Pana np. w ramach zawierania i wykonywania umów czy udzielania odpowiedzi na zadawane pytania drogą mailową. Możemy także pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak strona internetowa Pani/Pana firmy lub firmy, w której Pani/Pan jest zatrudniony – takie jaki imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy telefon i adres e-mail (w celach kontaktowych), czy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu weryfikacji informacji podanych przez Panią/Pana, wyłącznie w zakresie tam wskazanym), a także z powszechnie dostępnych portali branżowych Pani/Pana dane mogą nam również zostać przekazane przez Pani/Pana pracodawcę – w celu umożliwienia nam kontaktu w ramach zawartej z nim umowy czy weryfikacji Pani/Pana tożsamości (np. gdy jesteś kierowcą, który przyjedzie odebrać nasz produkt).

Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych

Odbiorami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Gromadzone przez nas dane osobowe przekazujemy w celu realizacji umowy do firm transportowych i naszych podwykonawców w ramach zawartych umów powierzenia lub umów o zachowanie poufności.

Pani/Pana dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Spółka (umowy z klientem, dostarczanie produktów firmy z wykorzystaniem transportu zewnętrznego). Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, takim jak podmioty świadczące usługi księgowe, hostingodawcy czy inne podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT. Z takimi podmiotami zawieramy umowy powierzenia danych osobowych i mogą one przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu i zakresie wyznaczonym tą umową.

Dane wizerunkowe mogą być udostępniane podmiotom i mediom współpracującym z Administratorem w zakresie kształtowanie jego pozytywnego wizerunku w przestrzeni publicznej i w mediach lub wynikać to będzie z przepisów prawa np. poprosi nas o to Policja lub inny uprawniony organ.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana wyłącznie w celu i zakresie wyznaczonym  umową i w zakresie udzielonych zgód.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w sytuacji gdy będzie to wynikać  z przepisów prawa np. poprosi nas o to Policja lub inny uprawniony organ.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do pracowników innych działów w Spółce (np. jeżeli zastała zawarta umowa z działem handlowym, Pani/Pana dane zostaną przekazane także księgowości – w celu rozliczenia tej umowy). Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy, w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków na danym stanowisku.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe miałyby być przekazane poza EOG, Spółka  wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia by takie przekazywanie danych było przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych.

Pani/Pana prawa w zakresie przetwarzania  danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odwołanie zgody

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, może Pani/Pan ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: biuro@ligwan.pl lub adres korespondencyjny Ligwan Sp. z o.o. ul. Witkacego 30, 33-300 Nowy Sącz

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Spółka oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych.

 

Prawo sprzeciwu

 Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Spółki, może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Spółka nie będzie mogła już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę w oparciu o uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jest zawsze poprzedzone przeprowadzeniem przez Spółkę wnikliwej oceny czy uzasadnione interesy rzeczywiście istnieją.

W kontekście przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes należy zwrócić uwagę, że na tej podstawie (tj. bez potrzeby odbierania dodatkowej zgody) możliwe jest przetwarzanie danych w celu marketingu produktów lub usług własnych Spółki w czasie obowiązywania umowy (np. w ramach marketingu tradycyjnego pocztowego). Natomiast na realizację tego celu z wykorzystaniem tzw. e-mail marketingu lub marketingu telefonicznego możliwe jest po uzyskaniu odrębnej zgody.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w celu zgłoszenia sprzeciwu czy wycofania zgody oraz w związku z zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją Pani/Pana innych praw) można skontaktować się drogą mailową biuro@ligwan.pl lub pod adresem do korespondencji: Ligwan Sp. z o.o. ul. Witkacego 30, 33-300 Nowy Sącz

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie może Pani/Pan zostać poproszona/y o podanie danych niezbędnych do zweryfikowania Pani/Pana tożsamości lub podanie dodatkowych informacji potrzebnych do prawidłowego zrealizowania wniosku.

Polityka cookies

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. 

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasza strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google DoubleClick and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Polityka Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Pana /Pani danych osobowych lub Pani/Pana praw.